ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Consultant / Consultant  / Project Secretary / บัญชี / แม่บ้าน

ด้วยบริษัท AMP Development Ltd. (หนึ่งในกลุ่มบริษัท เอเอ็มพี) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการจราจรขนส่ง และโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และบริหารบัญชีต้นทุน ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตั้งอยู่เลขที่ 37/1 อาคารร่วมประสงค์ ซอยเพชรบุรี 15
(ซอยสมประสงค์ 3) ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 653 7541-5 โทรสาร
02 653 7546 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

 1. Senior Consultant (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขา Transport Planning, Traffic Engineering, Transport Economics, Urban Planning, Traffic Modeling, Statistics, Business Administration, Architecture, Logistics Management หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆ อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
 • สามารถทำงานในต่างประเทศ
 • สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ มุ่งผลสำเร็จของงาน และทำงานภายใต้เวลาจำกัด
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และ GIS

2. Consultant (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ มุ่งผลสำเร็จของงาน และทำงานภายใต้เวลาจำกัด
 • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และ GIS

 3. Project Secretary (จำนวน 2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ มุ่งผลสำเร็จของงาน และทำงานภายใต้เวลาจำกัด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
 • สามารถพิมพ์ดีดคล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และอินเตอร์เน็ทได้
  (หากสามารถใช้โปรแกรมด้าน Database ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 4. บัญชี (จำนวน 2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft word, Microsoft excel เป็นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี
 • สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ มุ่งผลสำเร็จของงาน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

5. บรรณารักษ์ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์ หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ มุ่งผลสำเร็จของงาน และทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
 • สามารถพิมพ์ดีดคล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และอินเตอร์เน็ทได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล Database หรือ MIS
 • มีทักษะการวิเคราะห์หมวดหมู่ การสืบค้นสารสนเทศ
 • สามารถใช้โปรแกรม ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด Library System เช่น Openbiblio หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า

 6. แม่บ้านสำนักงาน (หญิง) (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษา ป.6 หรือเทียบเท่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายทั่วไป

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท AMP Development Ltd. (สำนักงานใหญ่)

37/1 อาคารร่วมประสงค์ ซ.เพชรบุรี 15 (ซ.สมประสงค์ 3 )

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02 653 7541-5 แฟ็กซ์  02 653 7546

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information